Project MKB 2.0

SIA_jpgProductontwikkeling en kennisverwerving zijn nauw met elkaar verbonden. Door de steeds kortere time-to market van nieuwe producten en diensten moet een ondernemer steeds sneller kunnen voldoen aan de kennisvraag bij productontwikkeling. Met dit RAAK-project van Zuyd Hogeschool, TU/e en MKB Limburg willen we aantonen dat de inzet van sociale media bij productontwikkeling hierbij kan helpen.

Waar vroeger nieuwe kennisverwerving goed te plannen was en personeel daarop gevonden kon worden, is het tegenwoordig zo dat je bij productontwikkeling steeds vaker wordt geconfronteerd met kennisvragen waarop je het antwoord niet in huis hebt. Het snel en efficiënt kunnen oplossen van problemen die zich tijdens een ontwikkelproject voordoen is cruciaal om aan de projectplanning te blijven voldoen en daarmee de concurrentie voor te blijven.

In het “grote” bedrijfsleven wordt dit probleem opgelost middels open innovatie. Bedrijven als Philips en OCÉ kunnen niet meer 20 jaar vooruitkijken met innovaties. Om die reden zetten ze wel in op strategische ontwikkeling maar zullen ze een deel daarvan als concept naar de markt brengen. De kennis die ze nodig hebben voor projecten van kortere termijn en die ze niet in huis hebben zullen ze dan inkopen bij andere bedrijven die deze kennis in huis hebben. Door deze “handel” in kennis en competenties kan de kracht van de een de zwakte van de ander opvangen en omgekeerd.

Open innovatie in MKB land bestaat nauwelijks. MKB ondernemers zijn gewend om zaken zelf op te lossen en techneuten hebben vaak last van het “Not invented by me” syndroom. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door de angst voor uitlekken van de ideeën en concepten voordat het product op de markt is. Het gevolg van dit gedrag is dat onvermijdelijke problemen die zich voordoen tijdens productontwikkeling niet efficiënt worden opgelost. Men blijft lang in de eigen kring ronddraaien wat tot vertraging leidt en ook tot niet-optimale oplossingen.

Om dit probleem aan te pakken zal kennisverwerving ook op een andere manier moeten plaatsvinden. De eerste optie is kennis inkopen. Naast de financiële consequenties hiervan (vaak uurtje factuurtje) moet de juiste partij hiervoor gevonden worden. Veel partijen zullen zeggen dat ze “het kunnen” terwijl de praktijk achteraf anders blijkt. Dit is een groot afbreukgevaar voor een project.

De laatste optie waaraan wordt gedacht is de inzet van sociale media. Dit kanaal wordt over het algemeen gezien als het aan de grote klok hangen van eigen kennis en een zeer geringe kwalitatieve opbrengst. Toch bieden nieuwe media kansen die we tot nu toe niet gezien hebben. Door de juiste kanalen aan te boren zijn we tegenwoordig in staat om met iedereen direct contact te leggen en elkaars competenties te vinden en te beoordelen. We hebben echter als maatschappij nog relatief weinig kennis van deze media en de mogelijkheden die dit biedt.

Met dit project willen we aantonen dat de inzet van sociale media bij product ontwikkeling kan helpen. Hierbij zullen we de term crowdsourcing hanteren. We willen onderzoeken op welke manier we de crowd kunnen vinden boeien en binden aan een bepaald MKB bedrijf om zodoende innovaties efficiënter en beter te laten plaatsvinden.

TU/e, MKB Limburg en Zuyd onderzoeken in een project naar het ideaalprofiel van de bedrijfs- en werkprocessen van een MKB-bedrijf dat succesvol is in het gebruik van sociale media in productontwikkeling.

Vervolgens wordt in dit project een bedrijfskundig instrument ontwikkeld voor MKB-ers. Met het instrument kunnen bedrijven constateren t.a.v. welke bedrijfs- en werkprocessen zij afwijken van het ideaalprofiel en kunnen zij vaststellen welke interventies nodig zijn om de eigen bedrijfs- en werkprocessen te versterken richting ideaalprofiel.

Met deze site willen de projectpartners al tijdens het project de disseminatie van de resultaten richting MKB op gang brengen.

Doel: komen tot een werkbare methodiek om sociale media in te zetten als ondersteuning van R&D activiteiten in het Midden en Kleinbedrijf

Wanneer: december 2012 – december 2014

Wie: Zuyd Hogeschool in samenwerking met TU/e en MKB Limburg met daaromheen een groep MKB ondernemers. Het onderzoek wordt gedaan door een postdoctoraal onderzoeker in samenwerking met studenten.

Hoe: In een aantal fasen (ontwikkelmethodiek bedenken, gegevens verzamelen/uitwerken, toepassing toetsen en kennis uitdragen

Rol MKB ondernemer: Informatie aandragen (via interviews), 2-3 bijeenkomsten per jaar (klein dagdeel) bezoeken, optioneel begeleiding stagiair (praktische toepasbaarheid)

Wanneer is het een succes? Als er aan het einde van het project een werkbare methodiek ligt die gratis ter beschikking wordt gesteld aan deelnemende ondernemers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *